New laboratory equipment was purchased.

Photoechem System (FRA)

ARCHIV NOVINEK